ประวัติโดยย่อ/ResumeNakorn Kitiudom ( Double bass )

As Principal Double Bass with the Thai National Symphony Orchestra and Assistant Principal Double Bass of the Bangkok Symphony Orchestra . His instructor include Mr.Jolel Jenny in the Lysy International String Institute program, Mr.Jeffrey Turnur, Mr.Stephen Tramontozzi ,and Mr.Joseph Charles Lescher. Mr.Nakorn Kitiudom trained at Chulalongkorn University with Mr.Samatcha Srivaranon and Professor Hans Krul at the Rotterdam Conservatory (Netherlands). He joined "ASEAN Youth music workshop " in Indonesia. In 1991, he was chosen a Double Bass Principal in the ASEAN Youth Orchestra and also joined summer camp with Asian Youth Orchestra (AYO) in 1994,1996 and 1997. He has been the guest artist of Chulalongkorn Symphony Orchestra in 2001 and he played the Koussevitzky Double Bass Concerto. It is the first time in Thailand for the Double bass concerto.

นคร กิตติอุดม (ดับเบิ้ลเบส )

จบการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยศึกษากับอาจารย์ สมัชชา ศรีวรานนท์ ต่อมาได้รับทุนการศึกษาจาก Rotterdam Conservatory ประเทศเนเธอร์แลนด์ โดยศึกษากับศาสตราจารย์ Hans Krul และในระหว่างนั้นได้มีโอกาสศึกษาเพิ่มเติมกับ Mr.Jolel Jenny , Mr.Jeffrey Turnur, Mr.Stephen Tramontozzi และ Mr.Joseph Charles Lescher
ประสบการณ์ในด้านการแสดงเคยได้รับการคัดเลือกเป็นสมาชิกของวงดุริยางค์เยาวชนแห่งเอเชีย (Asian Youth Orchestra) และมีโอกาสได้ไปแสดงคอนเสริต์ในหลายๆประเทศ อาทิเช่น ประเทศญี่ปุ่น, จีน , สิงค์โปร,์ มาเลย์เซีย , ใต้หวัน, ฮองกง,สหรัฐอเมริกา, เยอรมนี ฯลฯ นอกจากนั้นยังได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมแสดงกับวงดุริยางค์เยาวชนอาเซียนที่ประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทย โดยได้รับเลือกให้เล่นในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มดับเบิ้ลเบส
นคร ยังได้รับเชิญเข้าร่วมบรรเลงกับวงซิมโฟนีแห่งประเทศมาเลเซียในบางโอกาส ผลงานการบรรเลงเดี่ยวดับเบิ้ลเบส ปี2543 มีผลงานการบรรเลงเดี่ยวรวมกับวงจุฬาลงกรณ์ซิมโฟนีออเคสต้า ในผลงานการประพันธ์ของ Sergej Kussevitzky ในบทเพลง Concerto for Double Bass and Orchestra นอกจากนี้ยังมีโอกาสได้ร่วมบรรเลงในงานสำคัญโอกาสต่างๆ เช่น ปี 2549 ได้เข้าร่วมบันทึกเสียงและร่วมบรรเลงบทเพลงพระราชนิพนธ์ในโครงการ สดุดีดนตรีมหาราชา ภายใต้การควบคุมวงของ ฯพณฯ พลเรือตรี หม่อมหลวงอัสนี ปราโมช และยังมีโอกาสได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์จากการเล่นวงแชมเบอร์กับนักดนตรีระดับแนวหน้าของเมืองไทยหลายท่าน
ปัจจุบันเป็นอาจารย์พิเศษสาขาวิชาเอกดับเบิ้ลเบสของ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาลัยศิลปากร
รวมทั้งยังเป็นสมาชิกของวงบางกอกซิมโฟนี ตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มดับเบิ้ลเบส